Vår karma värderar inte gott eller ont. Däremot så är karman vår visa läromästare…

Karma slår inte tillbaka och är inget straff eftersom det inte värderar. Karma står för lagen om orsak och konsekvens och är ett resultat på något som tidigare orsakats. Det som vi kan uppfatta som orättvist eller rättvist är alltid en konsekvens på något, det kan vara ett agerande sprunget ur rädsla, aggression, okunskap, dåraktighet, ilska,

12 viktiga karmiska lagar att vara medveten om

Karma är “Lagen om orsak och verkan”. Enligt buddhismen beror vår livssituation inte bara på ärftlighet eller den miljön vi befinner oss i just nu, utan också på de ackumulerade karmiska aspekter som vi ärvt från våra tidigare liv. De spelar ibland till och med större roll än vad man tror när det gäller bildandet